Voorwaarden webshop of e-mail bestelling.

 1. Toepasselijkheid
  1. Bestelling via de internetsite van Modis houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard heeft.
  2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk via schriftelijke contracten ondertekend door zowel Modis als de klant en zijn slechts van toepassing voor de daarin opgenoemde punten. Alle overige punten van de algemene voorwaarden blijven ongewijzigd van toepassing.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele tussenpersonen van Modis en op eventuele tussenpersonen van de klant.
  4. Deze algemene voorwaarden gelden niet voor offline verkopen. In deze kontekst gelden specifieke algemene voorwaarden, welke worden opgenomen in afzonderlijke afspraken of contracten per opdracht of per klant. Voor meer informatie hieromtrent raden wij aan contact op te nemen met het telefoonnummer +32 475 97 35 55.
 2. Aangeboden artikelen en prijzen
  1. Voorafgaand aan de elektronische bevestiging van de bestelling door de klant, deelt Modis aan de klant alle nodige informatie mee m.b.t. de door de klant bestelde artikelen. De artikelen worden op de website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande alle voorzorgen, zich toch een fout voordoen, of bijvoorbeeld een kleurverschil, dan kan Modis hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De kleuren op scherm kunnen afwijken van de realiteit.
  2. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing.
   Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke voorziene B.T.W..
  3. Voor de verzending van de producten doet de Modis beroep op een afzonderlijke transportfirma en in functie van de informatie gegeven door de klant, wordt een zo nauwkeurig mogelijke verzendingskost medegedeeld. Modis nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen aan deze verzendingskost, welke uitsluitend te wijten is aan een transportfirma. De transportfirma die door Modis wordt aangeduid, levert enkel op werkdagen en binnen de gangbare werkuren. Deze kunnen van land tot land verschillen.
  4. Indien een door de klant besteld artikel toch niet voorradig is, wordt de klant hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.
  5. De bestelling, dan wel desbetreffend deel van de bestelling, wordt vervolgens geannuleerd, en het vooraf door de klant betaalde corresponderende bedrag wordt hem terugbetaald binnen de 30 dagen nadat de klant op de hoogte werd gebracht van het niet meer voorradig zijn van het artikel.
 3. Informatie door de klant. De klant is ertoe gehouden alle informatie aan Modis mede te delen die Modis nodig acht om een vlotte en correcte afhandeling van de bestelling te verwezenlijken. Hiertoe zal Modis de velden van de E-shop van Modis aanduiden die verplicht dienen te worden ingevuld opdat de bestelling kan plaatsvinden.De klant is als enige aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de door hem verstrekte informatie.
 4. De bestelling
  1. Sluiting van de bestelling. De bestelling bestaat vanaf de elektronische bevestiging van de bestelling door de klant aan Modis. Modis behoudt zich het recht voor de bestelling te weigeren, niet uit te voeren of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen indien :
   • de klant onjuiste, onvolledige en/of valse gegevens heeft geleverd;
   • er bewijzen of ernstige aanwijzingen zijn van niet-betaling en/of fraude door de klant;
   • vorige bestelling(en) onbetaald zijn gebleven om gelijk welke reden.
   • de goederen door onvoorziene omstandigheden niet door Modis geleverd kunnen worden.
  2. Garantie voor de klant-consumentOp basis van de artikelen 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek m.b.t. verkoop aan de consument, beschikt de klant-consument over een wettelijke garantie.De klant erkent dat, om van de rechten te kunnen genieten die aan deze wettelijke garantie zijn verbonden, hij aan Modis de leveringsbon dient voor te leggen.
  3. Garantie voor de klant niet-consument. Klachten uit hoofde van verborgen gebreken dienen te worden ingediend binnen 15 dagen nadat het gebrek wordt vastgesteld.De aansprakelijkheid van Modis, beperkt zich dan tot herstelling waar mogelijk, tot de vervanging door een gelijkaardig product of terugbetaling van de aankoopprijs. In geen geval is Modis aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product. De garantietermijn van Modis kan geenszins de fabrieksgarantietermijn overschrijden en is hoe dan ook beperkt tot zes maanden. Modis zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, inclusief lichamelijke schade en de gevolgen voor de klant of een derde naar aanleiding van nagelaten onderhoud, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.
  4. Verzakingsrecht – voorwaarden en uitoefeningswijzeDe klant, die de artikelen uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden wenst te gebruiken, heeft het recht aan Modis mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de bestelling of op de levering van de artikelen. Indien de klant afziet van de aankoop van de bestelde artikelen, en dit binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de bestelling of op de levering van de artikelen, dan dient de klant de reeds geleverde artikelen in ongeopende staat binnen de 10 werkdagen na de levering terug te sturen aan Modis, en dit volgens de modaliteiten zoals deze worden gecommuniceerd per e-mail aan de klant door de logistieke dienst van Modis. De klant erkent dat de kosten en het risico van terugzending ten zijne laste zijn. Enkel bij terugzending van de artikelen in ongeopende staat, binnen bovenvermelde termijn en volgens de modaliteiten zoals gecommuniceerd door de logistieke dienst van Modis, zal Modis, nadat het de desbetreffende artikelen heeft ontvangen, het door de klant voorafbetaalde bedrag terugbetalen, en dit binnen de 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende artikelen door Modis.
 5. Levertijd – adres – wijze van de bestelling
  1. In België verbindt Modis zich ertoe de bestelling te leveren binnen de 1 tot 4 weken indien alle producten voorradig zijn. Deze leveringstermijn wordt ter goeder trouw aangegeven, doch zonder waarborg. In geen geval kan een vertraging in de levering leiden tot een annulatie van de bestelling en/of schadevergoeding. De Koper kan de bestellingen eveneens komen ophalen bij Modis, Careelstraat 1 a, 8700 Tielt zonder dat enige verzendingskost zal worden aangerekend.
  2. Modis levert de door de klant bestelde artikelen op het door hem opgegeven leveringsadres. Indien de klant niet aanwezig is, wordt een bericht achtergelaten en volgt een tweede aanbieding. Indien geen aflevering mogelijk is of indien de klant weigert de zending in ontvangst te nemen, contacteert Modis de klant voor overleg. Alle kosten verbonden aan een hernieuwde aanbieding, vernietiging of terugzending van de vracht zullen aan de klant aangerekend worden. Bij gebreke aan tijdige instructies van de klant zal Modis naar eigen goeddunken de zending vernietigen of verkopen. Indien een zending niet kan afgeleverd worden omdat het adres van de klant onjuist of onvolledig blijkt, zal Modis de klant contacteren en trachten het juiste adres te vinden. Extra kosten verbonden aan de aflevering op een adres dat verschilt van het door de klant aanvankelijk opgegeven adres worden in rekening gebracht.
  3. Bij de levering tekent de klant een afleveringsbewijs. Indien hij de levering weigert wegens zichtbare gebreken en/of onregelmatigheden, vermeldt hij dit op het afleveringsbewijs.Na tekening voor ontvangst, controleert de klant de levering aan de hand van de paklijst die op het colli is bevestigd. Indien het aantal of de aard van de door de klant bestelde artikelen niet overeenstemt met hetgeen op de paklijst is vermeld, dan wel met de inhoud van het colli, dan verwittigt de klant Modis hieromtrent en dit binnen de 2 werkdagen na levering van de artikelen.
  4. Eventuele klachten van beschadiging van de bestelde goederen, moeten uiterlijk binnen 2 dagen aanModis doorgestuurd worden. Inhoud en originele verpakking moeten aan ons kunnen getoond worden, om de klacht te staven.
 6. Betalingsvoorwaarden – eventuele terugbetaling en facturering
  1. De door de klant bestelde artikelen dienen voorafgaand aan de levering betaald te worden.
  2. Deze betaling kan geschieden via de mogelijkheden op de betaalpagina van de webshop.
  3. Indien om gelijk welke reden de bestelling alsnog niet kan uitgevoerd worden, wordt het door de klant voorafbetaalde bedrag hem zo vlug mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na betaling, teruggestort.
 7. Bescherming van het privé-leven. Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de bestelling te verwerken, worden veilig opgeslagen door Modis of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee Modis, of haar dienstverleners samenwerken wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling. Telkens wanneer Modis persoonsgegevens doorgeeft aan derden mogen deze derden deze persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die Modis hen oplegt, waardoor de bescherming van de privacy is gewaarborgd. Naast de hierboven beschreven doeleinden mag Modis uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden. Wanneer dit nodig is om het advertentiesysteem te beheren, kunnen Uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan bedrijven die samenwerken met Modis of zijn dienstverleners. Binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kan de natuurlijke persoon die zijn identiteit kan bewijzen, de mededeling verkrijgen of de verbetering vragen van zijn gegevens die door Modis verwerkt worden door een gedagtekende en ondertekende brief te richten tot de klantendienst van Modis. Hij kan zich ook, door zich tot deze klantendienst te richten, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn persoons – verkeersgegevens met het oog op direct marketing.
 8. NietigheidDe nietigheid, de onuitvoerbaarheid of de onafdwingbaarheid van één clausule van de bestelling laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de bestelling onverlet, behalve indien de bestelling zonder deze clausule geen voortgang kan vinden.
 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbankenHet Belgisch recht is van toepassing op deze site en op alle bestellingen.In geval van een geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge uitsluitend bevoegd.