Algemene voorwaarden

ALGEMEEN – Modis BV , BE 0.773.493.836

De Nederlandse taal wordt als de gebruikelijke handelstaal van de firma Modis aanzien en heeft steeds voorrang op al onze teksten in andere talen of gebruikelijke vertalingen.

De verkoopsvoorwaarden van de firma Modis hebben voorrang op alle aankoopvoorwaarden van de klant, ook al staan deze aankoopvoorwaarden op zijn bestelling aangeduid.

BESTELLINGEN

De koper verplicht zich onherroepelijk tot afname van de bestelde goederen. Alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten door onze vertegenwoordigers buiten deze hier vermeld, worden slechts aanvaard na een schriftelijke bevestiging door ons.

LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijn is niet bindend. Vertragingen in de leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch annulering van de bestelling tenzij dit uitdrukkelijk vooraf overeengekomen was.

PRIJS

Onze prijzen gelden voor goederen die door de koper in onze magazijnen zijn afgehaald. Tenzij anders overeengekomen was, behouden wij ons het recht voor om elk moment nieuwe prijzen voortkomend uit prijswijziging bij de fabriek, douanerechten, wisselkoersen, transportprijzen, sociale wetten, of elke andere oorzaak die de kostprijs kan beïnvloeden, toe te passen op de bestellingen en een gedeelte van de bestellingen die nog te leveren zijn. De prijzen in onze catalogussen zijn slechts informatief en verbinden ons niet.

EIGENDOMSRECHT

Alle gekochte of geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, en dit tot op het ogenblik van de volledige betaling. De verkoper heeft ten allen tijde het recht om beslag tot terugvordering te doen overeenkomstig art.1462 Gerechtelijk Wetboek zolang de prijs niet volledig betaald is.

KLACHTEN

Gebeurlijke klachten moeten binnen de acht dagen ingediend worden en voor gebruik. Klachten dienen per aangetekend schrijven aan de verkoper toe te komen. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

TAKSEN

De taksen zijn ten laste van de koper.

PORT

De port is ten laste van de koper.

LEVERINGEN

De goederen worden geleverd of afgehaald in onze magazijnen. Bij levering door de verkoper gebeurt de overdracht op het ontvangers-adres. Indien de koper de goederen afhaalt in ons magazijn is het transport op zijn verantwoordelijkheid.

BETALING

Onze facturen zijn contant betaalbaar, of behoudens andersluidende bepaling. De niet-betaling van een vervallen factuur maakt het verschuldigde saldo van de andere zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Indien er niet binnen de aangegeven termijn betaald wordt, zal er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is het volgende verschuldigd zijn:
– Een nalatigheidinterest gelijk aan 1% per maand vanaf de factuurdatum
– Een vergoeding van 15% op het factuurbedrag met een minimum van euro 75,00.

GARANTIE

Consument
Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (Belgisch Staatsblad van 21/09/2004) Uitzondering: Voor occasiegoederen en toonzaalmodellen wordt er een termijn overeengekomen van één jaar.

Niet-consument
De garantieperiode voor goederen die gebruikt worden in een omgeving van professionele aard is 6 maanden tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

BIJZONDERE BEPALINGEN

De koper heeft de verplichting om indien het toestel of voorwerp bij hem moet geleverd of geplaatst worden om voorafgaandelijk de nodige maatregelen te treffen opdat deze levering en/of plaatsing op een gemakkelijke wijze kan worden uitgevoerd en zonder dat het nodig is om voorafgaandelijk nog andere voorbereidende of beveiligende maatregelen te treffen die met deze levering of plaatsing op zich niets te maken hebben.

RECHTSBEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Brugge bevoegd.